دنياي گسترده علوم آزمايشگاهي


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۴/۰۶/۲۱ساعت 19:26 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۴/۰۵/۳۱ساعت 15:4 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۴/۰۵/۱۱ساعت 18:29 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۴/۰۴/۲۱ساعت 16:52 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: بیوشیمی ، هماتولوژی

نوشته شده در ۹۲/۰۸/۲۷ساعت 17:0 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: مشخصات نویسندگان وبلاگ (CV) ، هماتولوژی

نوشته شده در ۹۲/۰۷/۱۷ساعت 12:24 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۲/۰۶/۳۰ساعت 10:33 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۲/۰۴/۱۶ساعت 0:34 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۹/۰۸ساعت 13:55 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۹/۰۸ساعت 13:46 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

Bone marrow smear, May-Giemsa stain, x1000: Micromegakaryocyte


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۸/۲۱ساعت 14:45 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: عمومی ، هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۶/۲۶ساعت 0:28 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۶/۲۰ساعت 14:18 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۶/۰۴ساعت 14:42 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۶/۰۴ساعت 11:39 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۵/۱۷ساعت 10:24 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۵/۰۷ساعت 13:1 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۵/۰۱ساعت 13:0 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۴/۱۷ساعت 15:24 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۴/۱۷ساعت 14:49 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۴/۱۲ساعت 14:16 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۴/۱۲ساعت 14:10 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

http://www.hamshahrionline.ir/images/position36/2010/9/psa_test.jpg


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۱/۳۰ساعت 9:0 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۱/۱۴ساعت 13:55 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۱/۱۰ساعت 1:3 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

 


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۱۲/۲۷ساعت 14:34 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۱۰/۲۹ساعت 4:51 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۱۰/۲۸ساعت 0:26 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۱۰/۰۲ساعت 11:14 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

ساناز طیبی- دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی- دانشگاه آزاد اراک

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۹/۳۰ساعت 8:42 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

گویچه‌های قرمز خون حاوی مولکول پیچیده‌ای به نام هموگلوبین می‌باشد که هموگلوبین از یک قسمت پروتئینی به نام گلوبین و یک رنگدانه آهن‌دار به نام هِم تشکیل شده است.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۸/۳۰ساعت 7:56 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

تالاسمی دو نوع آلفا تالاسمی و بتا تالاسمی است که خود بتا تالاسمی هم شامل تالاسمی ماژور (تالاسمی شدید) و تالاسمی مینور یا تالاسمی خفیف می‌باشد.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۸/۳۰ساعت 6:59 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

رتيکولوسيتها گلبولهای قرمز نابالغ حاوی باقيمانده‏های اسيد ريبونوکلئيک ريبوزومی هستند که به تازگی از مغز استخوان آزاد شده اند. ويژگی ريبوزوم‏ها، ايجاد واکنش با رنگهای قليائی خاص مثل آزور B، بريليانت کرزيل بلو يا نيو متيلن بلو (NMB) و تشکيل رسوبی بصورت گرانول يا فيلامانت آبی يا بنفش می‏باشد. اين واکنش فقط با رنگهای حياتی و در نمونه‏های فيکس نشده صورت می‏گيرد. به علت زنده بودن سلولها هنگام رنگ‏آميزی، به اين نوع رنگ‏آميزی، رنگ‏آميزی حياتی اطلاق می‏گردد. مراحل مختلف بلوغ رتيکولوسيتها با توجه به مشخصات مرفولوژيکی، قابل شناسايی می‏باشند. نابالغ‏ترين رتيکولوسيتها حاوی بيشترين مقدار مواد رسوبی، و بالغ‏ترين آنها فقط دارای چند جز يا رشته کوتاه از اين مواد مي‏باشند. بر اين اساس، رتيکولوسيتها به چهار گروه تقسيم می‏شوند که گروه 1 دارای کلامپ رتيکولوم و گروه 4 حاوی چند گرانول کوچک می‏باشند. گروه 2 و3 نيز از لحاظ مرفولوژی بين اين دو گروه قرار می‏گيرند.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۸/۲۹ساعت 22:15 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

كم‏خوني ناشي از كمبود ويتامين ب 12 را اصطلاحا آنمي پرنيشيوز مي‏نامند و توسط كم‏خوني، و گلبولهاي سفيد بزرگتر از حد طبيعي مشخص مي‏شود.

اين نوع كم‏خوني در اثر علل مختلف ديگري نيز پديد مي‏آيد كه از جمله مي‏توان به كمبود اسيد فوليك، برخي بدخيمي‏هاي سيستم خونساز، و گروهي از اختلالات مادرزادي، مصرف الكل و نيز بعضي از داروهائي كه در شيمي درماني استفاده مي‏شوند اشاره كرد.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۸/۲۸ساعت 15:9 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

کم خونی یا آنمی (Anemia) به معنی کمبود تعداد گویچه‌های قرمز خون است. کم خونی دارای انواع مختلف است که می‌تواند به علت عدم سنتز هموگلوبین، کمبود آهن در ساختار هموگلوبین، دفع بسیار سریع یا تولید بسیار آهسته گلبولهای قرمز باشد.
تقریبا تمامی اکسیژنی که در خون حمل می‌گردد، به هموگلوبین موجود در گلبولهای قرمز خون متصل می‌باشد. گلبولهای قرمز طبیعی انسان، دیسکهای مقعرالطرفین کوچک با قطر 9-6 میکرومتر می‌باشند. این سلولها از سلولهای بنیادی پیش ساز به نام هموسیتوبلاستها در مغز استخوان ساخته می‌شوند. در طی فرایند بالغ شدن گلبولها، سلولهای بنیادی تولید سلولهای دختری می‌نمایند که مقادیر زیادی هموگلوبین ساخته و سپس اندامکهای داخل سلولی مانند هسته، میتوکندری و ... را از دست می‌دهند. فعالیت اصلی گلبول قرمز، حمل هموگلوبین است که با غلظت بالا به صورت محلول در سیتوزول وجود دارد.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۸/۲۲ساعت 5:10 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

ترومبوسیتوپنی‌ عبارت‌ است‌ از کاهش‌ تعداد پلاکت‌ها در گردش‌ خون‌. پلاکت‌ها با بستن‌ هر شکاف‌ کوچکی‌ که‌ در جدار عروقی‌ خونی‌ ایجاد گردد، نقشی‌ حیاتی‌ در کنترل‌ خونریزی‌ ایفا می‌کنند. در ترومبوسیتوپنی‌ تمایل‌ به‌ خونریزی‌ به‌ ویژه‌ از عروق‌ خونی‌ کوچک‌تر وجود دارد.

این‌ امر باعث‌ خونریزی‌ غیرطبیعی‌ در پوست‌ و سایر قسمت‌های‌ بدن‌ می‌گردد. چند نوع‌ ترومبوسیتوپنی‌ از جمله‌ پورپورای‌ ترومبوسیتوپنیک‌ ایدیوپاتیک‌ و پورپورای‌ ترومبوسیتوپنیک‌ ترومبوتیک‌ وجود دارد.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۶/۳۰ساعت 8:40 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

خون از مايع لزجی به نام پلاسما و ياخته های شناور آن که توسط مغز استخوان توليد می شود تشکيل شده است. مغز استخوان ماده ای نرم و اسفنجی شکل است که داخل استخوانها يافت می شود. اين ماده حاوی ياخته ‌هايی است که ياخته‌ های مادر يا سلول پايه (Stem cell) ناميده می شود و وظيفه آنها توليد ياخته‌ های خونی است. سه نوع ياخته‌ خونی وجود دارد:
گويچه ‌های سفيد خون (گلبولهای سفيد) که مسئول دفاع بدن در مقابل عوامل خارجی هستند. گويچه‌های قرمز خون (گلبولهای قرمز خون) که اکسيژن را به بافتها حمل کرده و فرآورده های زائد را از اندامها و بافتها جمع آوری می کنند. پلاکتها که وظيفه انعقاد خون و جلوگيری از خونريزی را بر عهده دارند.
سرطان خون (لوسمی) نوعی بيماری پيشرونده و بدخيم اعضای خون ساز بدن است که با تکثير و تکامل ناقص گويچه‌های سفيد خون و پيش سازهای آن در خون و مغز استخوان ايجاد می شود.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۵/۲۳ساعت 19:26 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

هدف: اندازه گیری میزان HB خون برحسب گرم بر دسی لیتر

اساس: واكنش فری سیانید پتاسیم با هموگلوبین و ایجاد سیانومت هموگلوبین


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۵/۲۲ساعت 12:58 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

اندازه: 7 تا 10میکرون
شکل سلول: کروی
شکل هسته: فاقد هسته
رنگ سلول: در رنگ آمیزی رایت آبی تا خاکستری (پلی کرومازی)
در رنگ آمیزی حیاتی سبز رنگ و دارای رشته یا دانه های آبی رنگ
وجود حداقل دو دانه آبی رنگ برای رتیکولوسیت محسوب شدن سلول ضروری است.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۳/۲۸ساعت 21:29 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۳/۲۶ساعت 12:35 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

هدف: تعیین مدت زمان لخته شدن خون در خارج رگ

اساس: بستگی به نرمال بودن عوامل انعقاد خون دارد

روش اسلاید: روی نوك انگشت لانست می زنیم تا خون جاری شود سپس 3 قطره خون روی لام قرار می دهیم. هر 30 ثانیه یكبار نوك لانست را به صورت افقی وارد خون می كنیم و عمودی بالا می آوریم این كار را تا زمانی انجام می دهیم كه رشته های فیبرین دیده شود. مدت زمان نرمال با این روش 6-2 دقیقه هست.

روش لوله موئینه: روی نوك انگشت لانست می زنیم تا خون جاری شود سپس لوله هماتوكریت را نزدیك به محل خروج خون می كنیم خون در اثر خاصیت موینگی لوله، به سمت لوله حركت

 


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۳/۲۵ساعت 8:40 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

London, May 16 (ANI): Soon, it will cost just 435 pounds to keep tab on your ageing process. Scientists have developed a blood test, which can show the speed of ageing and give an estimate of how long a person is going to live.

The test results may be vital to life-insurance companies offering medical cover that depends on a person's lifetime risk of falling seriously ill or dying prematurely.

The controversial blood test is to go on sale to the general public in Britain later this year.

The test has been designed to measure vital structures on the tips of a person's chromosomes called telomeres, which scientists believe are one of the most important and accurate indicators of the speed at which a person is ageing.

According to scientists, the test will be able to tell whether a person's "biological age", as measured by the length of their telomeres is older or younger than their actual chronological age.

"We know that people who are born with shorter telomeres than normal also have a shorter lifespan. We know that shorter telomeres can cause a shorter lifespan," the Independent quoted Maria Blasco, of the Spanish National Cancer Research Centre in Madrid as saying.

"But we don't know whether longer telomeres are going to give you a longer lifespan. That's not really known in humans," she added.

Scientists are hopeful that the test could prove to be a breakthrough in satiating the curiosity of the people regarding their mortality, who can accordingly, plan their life.

However, scientists do not yet believe that the test predictions can be narrowed down to calculate the exact number of months and years a person has yet to live. (ANI)

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۲/۲۸ساعت 21:9 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

تالاسمی جزء کم خونی های همولیتیک ارثی است که بدن قادر به ساخت زنجیره ی هموگلوبین نیست و در نتیجه آنمی شدید بروز می کند. در ایران بالغ بر 18616 بیمار مبتلا به تالاسمی زندگی می کنند و پراکندگی آن در استان فارس و مازندران بیشتر است. تالاسمی در تقسیم بندی اولیه به دو شکل آلفا و بتا وجود دارد:

1- آلفا تالاسمی:
به افرادی که سنتز پروتئین آلفا در هموگلوبین آن ها به اندازه کافی نمی باشد، مبتلا به آلفا تالاسمی می گویند. این بیماری به طور شایع در آفریقا، خاورمیانه، هند، جنوب شرقی آسیا، جنوب چین و به میزان کمتر در مدیترانه وجود دارد. چهار نوع تالاسمی آلفا وجود دارد که به انواع خفیف تا شدید درجه بندی می شوند:


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۲/۲۰ساعت 23:34 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

الفباي تفسير CBC
اگر چه امروزه آزمايش‌هاي بسيار دقيقي وجود دارند که مي‌توانند مقدار ميکروسکوپي جزيي‌ترين اجزاي روي سلول‌هاي سرطاني را هم در بدن اندازه بگيرند و يا هر لحظه عناصر پروتئيني يا شيميايي جديدي معرفي مي‌شوند که اندازه ‌گيري آنها در خون يا ديگر مايعات بدن مي‌تواند به پزشکان در تشخيص بيماري‌ها کمک کند اما براي اغلب مردم و همچنين بسياري از پزشکان، کلمه «آزمايش‌» يادآور آزمايش کامل خون، يعني همان آزمايش معروفي است که تعداد سلول‌هاي اصلي خون طي آن اندازه‌ گيري مي‌شود. آزمايش خون يا CBC که مخفف جمله انگليسي «شمارش کامل خون» است، يکي از ابتدايي‌ترين و در عين حال اصلي‌ترين آزمايشاتي است که مي‌تواند زمينه تشخيص بسياري از بيماري‌ها و از آن مهم‌تر، بيانگر شرايط کلي و حياتي بدن باشد. براي آشنايي بيشتر با اجزاي اين آزمايش و فهميدن اينکه معني آن چند حرف انگليسي با اعدادي که روبه‌ رويشان نوشته مي‌شود چيست، مي‌توانيد مطالب زير را بخوانيد.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۲/۲۰ساعت 23:33 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

بحث ما بيشتر بر سر پارامترها و ايندکس ها مي باشد
MCV: عبارت است از حجم متوسط گلبول‌های قرمز.
میزان طبیعی MCV = fl 96-80 اســـــــــــت  femtoliter واحــــــد سنجش MCV بوده و معادل ۱۰ تا ۱۵ لیتر است.
نحوه اندازه‌گیری MCV: دستگاههای هماتولوژی حجم تعداد زیادی از RBC ها را اندازه‌گیری کرده و میانگین آنها را محاسبه می‌‌نمایند.
تفسیر: با استفاده از MCV می‌توانیم گلبول‌های قرمز را از نظر حجم در سه گروه Normocyte ، Microcyte و Macrocyte قرار دهیم. RBC های محـــــــــــدوده 96-80 فمنتولیتر Normocyte هستند، بالای ۱۰۰ ماکروسیت و زیر ۸۰ میکروسیت هستند.
• برای اینکه بتوانیم MCV را درست تفسیر کنیم باید تغییرات آن را در دوره‌های مختلف زندگی بدانیم:
در بدو تولد MCV معادل ۱۰۳-۱۱۸ فمنتولیتر است، سپس به موازات رشد کودک MCV کاهش


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۲/۲۰ساعت 23:30 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

همانطور که همه می دانیم در بدن در پی هرگونه آسیبی که به رگها وارد شود سیستم انعقادی فعال شده و با مصرف پلاکتها و فاکتورهای انعقادی اقدام به تشکیل لخته و در نتیجه ممانعت از خونریزی از رگ آسیب دیده می نماید. از وظایف مهم سیستم انعقادی می توان به هموستاز اشاره نمود. در واقع این سیستم در هنگام جراحت با فعال کردن ابشار انعقادی باعث تشکیل لخته شده و از طرفی با فعال کردن فاکتورهای ضد انعقاد مانند آنتی ترومبین و پروتئین C ,S مانع از تشکیل بی رویه لخته می شود. ماحصل فالیت سیستم انعقادی در اثر فعال کردن آبشار انعقادی تشکیل فیبرین وشبکه فیبرینی در محل جراحت می باشد که این شبکه بعد از بهبود محل آسیب دیده توسط پلاسمین شکسته شده و از بدن حذف می گردد. حاصل عمل پلاسمین روی لخته فیبرین تولید قطعات کوچکی تحت عنوان کلی FDP یا محصولات تولید شده از تخریب فیرین می


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۱/۱۹ساعت 0:14 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

تالاسمی به گروهی از اختلالات ژنتیکی خون اطلاق می گردد. برای فهم تأثیر تالاسمی بر بدن انسان ابتدا شما باید اطلاعاتی راجع به نحوه ساخت خون کسب کنید. هموگلوبین جزء انتقال دهنده اکسیژن در سلولهای قرمز خونی می باشد. هموگلوبین شامل دو پروتئین مختلف به نام آلفا و بتا می باشد. اگر بدن توانایی تولید کافی از هر نوع پروتئین را نداشته باشد، سلولهای خونی بطور کامل شکل نگرفته توانایی انتقال اکسیژن کافی را ندارند و نتیجه یک نوع کم خونی است که در طفولیت آغاز شده و تا پایان عمر به طول می انجامد. هر چند تالاسمی یک اختلال منفرد نیست اما یک گروه اختلالات از طرق مشابه بدن انسان را درگیر می نمایند، درک تفاوت بین گونه های مختلف تالاسمی مهم است.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۸۹/۰۴/۳۰ساعت 5:37 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

 
پلاکت های نرمال غالبا ۵/۱ تا ۳ میکرومتر قطر دارند. پلاکت های بزرگ نیز دارای قطری بین ۴ تا ۷ میکرومتر هستند. پلاکت های غول آسا بیشتر از ۷ میکرومتر و معمولا بین ۱۰ تا ۲۰ میکرومتر قطر دارند. پلاکت های غول آسا در سندرم برنارد سولیئر، اختلالات میلوپرولیفراتیو ( لوسمی میلوئید مزمن)، پلی سایتمی ورا و ترومبوسایتمی اسنشیال دیده می شوند.

 

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۸۹/۰۴/۱۷ساعت 23:27 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

 

نوتروفیل های هیپرسگمانته دارای ۵ یا بیشتر از ۵ جسم هسته ای هستند. این نوتروفیل ها در اختلالات مربوط به بلوغ هسته مانند کم خونی مگالوبلاستیک دیده می شوند.

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۸۹/۰۴/۱۶ساعت 17:49 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


اسمیر مغزاستخوان. مونوسیت (فلش زرد). پرومیلوسیت (۱)، میلوسیت (۲)، متامیلوسیت (۳)، باند (۴)، نوتروفیل (۵)
اورتوکروماتیک نورموبلاست (۶)، پلی کروماتوفیلیک نورموبلاست (۷)، بازوفیلیک نورموبلاست (۸)، لنفوسیت (۹)
ائوزینوفیل (۱۰)

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۸۹/۰۴/۱۴ساعت 19:1 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

 بیش از ۱۰۰ سال است که ارتباط بین انعقاد خون و  سرطانها مشخص شده است. افزایش میزان انعقاد پذیری به وفور در سرطانها دیده می شود نه تنها فاکتور خطر مهمی در بروز ترومبوز به حساب می آید بلکه ممکن است در پیشرفت بیماری نیز تاثیر داشته باشد. بنابراین گمان می رود که ضد انعقادها در پیشگیری و یا درمان سرطانها نقش داشته باشند.

 در حال حاضر تجربیات بالینی در استفاده از مواد ضد انعقادی در سرطانها به استفاده درمانی از ضد انعقادهایی مانند هپارین با وزن مولکولی پائین(LMWH) (Low Molecular Weight Heparin) كه در بيماران سرطاني جهت جلوگيري از بروز عوارض ترومبوز تجويز شده بود محدود مي باشد. به نظر مي رسد در مقايسه با هپارين معمولي LMWH نقش بيشتري در اين امر داشته باشد.

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۸۹/۰۴/۱۴ساعت 2:12 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

 Lymphocyte

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۸۹/۰۴/۰۱ساعت 1:23 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

Monocyte 

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۸۹/۰۴/۰۱ساعت 1:21 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

 Basophil

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۸۹/۰۴/۰۱ساعت 1:18 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

Eosinophil 

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۸۹/۰۴/۰۱ساعت 1:16 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

Neutrophil 

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۸۹/۰۴/۰۱ساعت 1:15 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

 

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۸۹/۰۴/۰۱ساعت 1:9 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

اسمیر خون محیطی. دو مونوسیت، یک نوتروفیل (1) و یک لنفوسیت کوچک (2 )

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۸۹/۰۴/۰۱ساعت 0:11 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |1- مونوسیت، 2- نوتروفیل، 3- باند
 

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۸۹/۰۴/۰۱ساعت 0:8 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |      قالب ساز آنلاین