دنیای گسترده علوم آزمایشگاهی


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 93/10/19ساعت 2:40 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 93/09/02ساعت 3:3 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 93/09/02ساعت 3:1 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

 

رنگ آمیزی حیاتی گستره خون محیطی: رتیکولوسیت (یک)، انکلوژن های هموگلوبین H (دو)، هاینز بادی (سه)


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 93/09/02ساعت 3:0 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 93/09/01ساعت 13:50 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 93/07/18ساعت 13:10 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 93/07/18ساعت 13:3 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 93/07/10ساعت 22:5 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 93/07/10ساعت 1:46 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: بیوشیمی ، هماتولوژی

نوشته شده در 92/08/27ساعت 17:0 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: مشخصات نویسندگان وبلاگ (CV) ، هماتولوژی

نوشته شده در 92/07/17ساعت 12:24 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 92/06/30ساعت 10:33 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 92/04/16ساعت 0:34 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 91/09/08ساعت 13:55 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 91/09/08ساعت 13:46 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

Bone marrow smear, May-Giemsa stain, x1000: Micromegakaryocyte


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 91/08/21ساعت 14:45 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: عمومی ، هماتولوژی

نوشته شده در 91/06/26ساعت 0:28 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 91/06/20ساعت 14:18 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 91/06/04ساعت 14:42 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 91/06/04ساعت 11:39 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 91/05/17ساعت 10:24 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 91/05/07ساعت 13:1 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 91/05/01ساعت 13:0 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 91/04/17ساعت 15:24 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 91/04/17ساعت 14:49 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 91/04/12ساعت 14:16 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 91/04/12ساعت 14:10 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

http://www.hamshahrionline.ir/images/position36/2010/9/psa_test.jpg


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 91/01/30ساعت 9:0 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 91/01/14ساعت 13:55 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 91/01/10ساعت 1:3 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

 


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/12/27ساعت 14:34 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/10/29ساعت 4:51 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/10/28ساعت 0:26 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/10/02ساعت 11:14 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

ساناز طیبی- دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی- دانشگاه آزاد اراک

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/09/30ساعت 8:42 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

گویچه‌های قرمز خون حاوی مولکول پیچیده‌ای به نام هموگلوبین می‌باشد که هموگلوبین از یک قسمت پروتئینی به نام گلوبین و یک رنگدانه آهن‌دار به نام هِم تشکیل شده است.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/08/30ساعت 7:56 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

تالاسمی دو نوع آلفا تالاسمی و بتا تالاسمی است که خود بتا تالاسمی هم شامل تالاسمی ماژور (تالاسمی شدید) و تالاسمی مینور یا تالاسمی خفیف می‌باشد.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/08/30ساعت 6:59 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

رتيکولوسيتها گلبولهای قرمز نابالغ حاوی باقيمانده‏های اسيد ريبونوکلئيک ريبوزومی هستند که به تازگی از مغز استخوان آزاد شده اند. ويژگی ريبوزوم‏ها، ايجاد واکنش با رنگهای قليائی خاص مثل آزور B، بريليانت کرزيل بلو يا نيو متيلن بلو (NMB) و تشکيل رسوبی بصورت گرانول يا فيلامانت آبی يا بنفش می‏باشد. اين واکنش فقط با رنگهای حياتی و در نمونه‏های فيکس نشده صورت می‏گيرد. به علت زنده بودن سلولها هنگام رنگ‏آميزی، به اين نوع رنگ‏آميزی، رنگ‏آميزی حياتی اطلاق می‏گردد. مراحل مختلف بلوغ رتيکولوسيتها با توجه به مشخصات مرفولوژيکی، قابل شناسايی می‏باشند. نابالغ‏ترين رتيکولوسيتها حاوی بيشترين مقدار مواد رسوبی، و بالغ‏ترين آنها فقط دارای چند جز يا رشته کوتاه از اين مواد مي‏باشند. بر اين اساس، رتيکولوسيتها به چهار گروه تقسيم می‏شوند که گروه 1 دارای کلامپ رتيکولوم و گروه 4 حاوی چند گرانول کوچک می‏باشند. گروه 2 و3 نيز از لحاظ مرفولوژی بين اين دو گروه قرار می‏گيرند.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/08/29ساعت 22:15 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

كم‏خوني ناشي از كمبود ويتامين ب 12 را اصطلاحا آنمي پرنيشيوز مي‏نامند و توسط كم‏خوني، و گلبولهاي سفيد بزرگتر از حد طبيعي مشخص مي‏شود.

اين نوع كم‏خوني در اثر علل مختلف ديگري نيز پديد مي‏آيد كه از جمله مي‏توان به كمبود اسيد فوليك، برخي بدخيمي‏هاي سيستم خونساز، و گروهي از اختلالات مادرزادي، مصرف الكل و نيز بعضي از داروهائي كه در شيمي درماني استفاده مي‏شوند اشاره كرد.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/08/28ساعت 15:9 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

کم خونی یا آنمی (Anemia) به معنی کمبود تعداد گویچه‌های قرمز خون است. کم خونی دارای انواع مختلف است که می‌تواند به علت عدم سنتز هموگلوبین، کمبود آهن در ساختار هموگلوبین، دفع بسیار سریع یا تولید بسیار آهسته گلبولهای قرمز باشد.
تقریبا تمامی اکسیژنی که در خون حمل می‌گردد، به هموگلوبین موجود در گلبولهای قرمز خون متصل می‌باشد. گلبولهای قرمز طبیعی انسان، دیسکهای مقعرالطرفین کوچک با قطر 9-6 میکرومتر می‌باشند. این سلولها از سلولهای بنیادی پیش ساز به نام هموسیتوبلاستها در مغز استخوان ساخته می‌شوند. در طی فرایند بالغ شدن گلبولها، سلولهای بنیادی تولید سلولهای دختری می‌نمایند که مقادیر زیادی هموگلوبین ساخته و سپس اندامکهای داخل سلولی مانند هسته، میتوکندری و ... را از دست می‌دهند. فعالیت اصلی گلبول قرمز، حمل هموگلوبین است که با غلظت بالا به صورت محلول در سیتوزول وجود دارد.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/08/22ساعت 5:10 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

ترومبوسیتوپنی‌ عبارت‌ است‌ از کاهش‌ تعداد پلاکت‌ها در گردش‌ خون‌. پلاکت‌ها با بستن‌ هر شکاف‌ کوچکی‌ که‌ در جدار عروقی‌ خونی‌ ایجاد گردد، نقشی‌ حیاتی‌ در کنترل‌ خونریزی‌ ایفا می‌کنند. در ترومبوسیتوپنی‌ تمایل‌ به‌ خونریزی‌ به‌ ویژه‌ از عروق‌ خونی‌ کوچک‌تر وجود دارد.

این‌ امر باعث‌ خونریزی‌ غیرطبیعی‌ در پوست‌ و سایر قسمت‌های‌ بدن‌ می‌گردد. چند نوع‌ ترومبوسیتوپنی‌ از جمله‌ پورپورای‌ ترومبوسیتوپنیک‌ ایدیوپاتیک‌ و پورپورای‌ ترومبوسیتوپنیک‌ ترومبوتیک‌ وجود دارد.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/06/30ساعت 8:40 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

خون از مايع لزجی به نام پلاسما و ياخته های شناور آن که توسط مغز استخوان توليد می شود تشکيل شده است. مغز استخوان ماده ای نرم و اسفنجی شکل است که داخل استخوانها يافت می شود. اين ماده حاوی ياخته ‌هايی است که ياخته‌ های مادر يا سلول پايه (Stem cell) ناميده می شود و وظيفه آنها توليد ياخته‌ های خونی است. سه نوع ياخته‌ خونی وجود دارد:
گويچه ‌های سفيد خون (گلبولهای سفيد) که مسئول دفاع بدن در مقابل عوامل خارجی هستند. گويچه‌های قرمز خون (گلبولهای قرمز خون) که اکسيژن را به بافتها حمل کرده و فرآورده های زائد را از اندامها و بافتها جمع آوری می کنند. پلاکتها که وظيفه انعقاد خون و جلوگيری از خونريزی را بر عهده دارند.
سرطان خون (لوسمی) نوعی بيماری پيشرونده و بدخيم اعضای خون ساز بدن است که با تکثير و تکامل ناقص گويچه‌های سفيد خون و پيش سازهای آن در خون و مغز استخوان ايجاد می شود.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/05/23ساعت 19:26 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

هدف: اندازه گیری میزان HB خون برحسب گرم بر دسی لیتر

اساس: واكنش فری سیانید پتاسیم با هموگلوبین و ایجاد سیانومت هموگلوبین


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/05/22ساعت 12:58 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

اندازه: 7 تا 10میکرون
شکل سلول: کروی
شکل هسته: فاقد هسته
رنگ سلول: در رنگ آمیزی رایت آبی تا خاکستری (پلی کرومازی)
در رنگ آمیزی حیاتی سبز رنگ و دارای رشته یا دانه های آبی رنگ
وجود حداقل دو دانه آبی رنگ برای رتیکولوسیت محسوب شدن سلول ضروری است.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/03/28ساعت 21:29 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/03/26ساعت 12:35 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

هدف: تعیین مدت زمان لخته شدن خون در خارج رگ

اساس: بستگی به نرمال بودن عوامل انعقاد خون دارد

روش اسلاید: روی نوك انگشت لانست می زنیم تا خون جاری شود سپس 3 قطره خون روی لام قرار می دهیم. هر 30 ثانیه یكبار نوك لانست را به صورت افقی وارد خون می كنیم و عمودی بالا می آوریم این كار را تا زمانی انجام می دهیم كه رشته های فیبرین دیده شود. مدت زمان نرمال با این روش 6-2 دقیقه هست.

روش لوله موئینه: روی نوك انگشت لانست می زنیم تا خون جاری شود سپس لوله هماتوكریت را نزدیك به محل خروج خون می كنیم خون در اثر خاصیت موینگی لوله، به سمت لوله حركت

 


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/03/25ساعت 8:40 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

London, May 16 (ANI): Soon, it will cost just 435 pounds to keep tab on your ageing process. Scientists have developed a blood test, which can show the speed of ageing and give an estimate of how long a person is going to live.

The test results may be vital to life-insurance companies offering medical cover that depends on a person's lifetime risk of falling seriously ill or dying prematurely.

The controversial blood test is to go on sale to the general public in Britain later this year.

The test has been designed to measure vital structures on the tips of a person's chromosomes called telomeres, which scientists believe are one of the most important and accurate indicators of the speed at which a person is ageing.

According to scientists, the test will be able to tell whether a person's "biological age", as measured by the length of their telomeres is older or younger than their actual chronological age.

"We know that people who are born with shorter telomeres than normal also have a shorter lifespan. We know that shorter telomeres can cause a shorter lifespan," the Independent quoted Maria Blasco, of the Spanish National Cancer Research Centre in Madrid as saying.

"But we don't know whether longer telomeres are going to give you a longer lifespan. That's not really known in humans," she added.

Scientists are hopeful that the test could prove to be a breakthrough in satiating the curiosity of the people regarding their mortality, who can accordingly, plan their life.

However, scientists do not yet believe that the test predictions can be narrowed down to calculate the exact number of months and years a person has yet to live. (ANI)

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/02/28ساعت 21:9 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

تالاسمی جزء کم خونی های همولیتیک ارثی است که بدن قادر به ساخت زنجیره ی هموگلوبین نیست و در نتیجه آنمی شدید بروز می کند. در ایران بالغ بر 18616 بیمار مبتلا به تالاسمی زندگی می کنند و پراکندگی آن در استان فارس و مازندران بیشتر است. تالاسمی در تقسیم بندی اولیه به دو شکل آلفا و بتا وجود دارد:

1- آلفا تالاسمی:
به افرادی که سنتز پروتئین آلفا در هموگلوبین آن ها به اندازه کافی نمی باشد، مبتلا به آلفا تالاسمی می گویند. این بیماری به طور شایع در آفریقا، خاورمیانه، هند، جنوب شرقی آسیا، جنوب چین و به میزان کمتر در مدیترانه وجود دارد. چهار نوع تالاسمی آلفا وجود دارد که به انواع خفیف تا شدید درجه بندی می شوند:


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/02/20ساعت 23:34 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

الفباي تفسير CBC
اگر چه امروزه آزمايش‌هاي بسيار دقيقي وجود دارند که مي‌توانند مقدار ميکروسکوپي جزيي‌ترين اجزاي روي سلول‌هاي سرطاني را هم در بدن اندازه بگيرند و يا هر لحظه عناصر پروتئيني يا شيميايي جديدي معرفي مي‌شوند که اندازه ‌گيري آنها در خون يا ديگر مايعات بدن مي‌تواند به پزشکان در تشخيص بيماري‌ها کمک کند اما براي اغلب مردم و همچنين بسياري از پزشکان، کلمه «آزمايش‌» يادآور آزمايش کامل خون، يعني همان آزمايش معروفي است که تعداد سلول‌هاي اصلي خون طي آن اندازه‌ گيري مي‌شود. آزمايش خون يا CBC که مخفف جمله انگليسي «شمارش کامل خون» است، يکي از ابتدايي‌ترين و در عين حال اصلي‌ترين آزمايشاتي است که مي‌تواند زمينه تشخيص بسياري از بيماري‌ها و از آن مهم‌تر، بيانگر شرايط کلي و حياتي بدن باشد. براي آشنايي بيشتر با اجزاي اين آزمايش و فهميدن اينکه معني آن چند حرف انگليسي با اعدادي که روبه‌ رويشان نوشته مي‌شود چيست، مي‌توانيد مطالب زير را بخوانيد.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/02/20ساعت 23:33 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

بحث ما بيشتر بر سر پارامترها و ايندکس ها مي باشد
MCV: عبارت است از حجم متوسط گلبول‌های قرمز.
میزان طبیعی MCV = fl 96-80 اســـــــــــت  femtoliter واحــــــد سنجش MCV بوده و معادل ۱۰ تا ۱۵ لیتر است.
نحوه اندازه‌گیری MCV: دستگاههای هماتولوژی حجم تعداد زیادی از RBC ها را اندازه‌گیری کرده و میانگین آنها را محاسبه می‌‌نمایند.
تفسیر: با استفاده از MCV می‌توانیم گلبول‌های قرمز را از نظر حجم در سه گروه Normocyte ، Microcyte و Macrocyte قرار دهیم. RBC های محـــــــــــدوده 96-80 فمنتولیتر Normocyte هستند، بالای ۱۰۰ ماکروسیت و زیر ۸۰ میکروسیت هستند.
• برای اینکه بتوانیم MCV را درست تفسیر کنیم باید تغییرات آن را در دوره‌های مختلف زندگی بدانیم:
در بدو تولد MCV معادل ۱۰۳-۱۱۸ فمنتولیتر است، سپس به موازات رشد کودک MCV کاهش


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در 90/02/20ساعت 23:30 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |      قالب ساز آنلاین